యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మి నరసింహ స్వామి వారి అన్ని విభాగాల నుంచి వచ్చిన ఒక్క రోజు ఆదాయం. రూ 5 లక్షల 60 వేయి 201 రూ.